En mijn reactie weer op het bericht van de heer Wieldraaier van het CDA

Beste meneer Wieldraaier,

Hartelijk dank voor uw reactie. Fijn dat we op deze manier de degens kunnen kruisen als aanloop naar de verkiezingen. Daarom toch nog even in het kort mijn reactie.

De VVD is het met u eens dat groot niet altijd beter is. Andersom geldt echter ook. Een school met één leerling, één onderwijzer en één directeur is zeker niet efficiënt. Dit geldt ook voor een gemeente met één burger, één ambtenaar en één burgemeester. Het is zaak dat we het optimum vinden. De decentralisaties kunnen uitgelegd worden als schaalvergroting maar brengen als voordeel mee dat we zeggenschap hebben om bijvoorbeeld de jeugdzorg een lokaal gezicht te geven passend bij de eigen identiteit van deze gemeente in plaats van dat dit landelijk wordt opgelegd.

Met betrekking tot de “superprovincie” wijkt het standpunt van de lokale en de provinciale VVD inderdaad af van die van de landelijke VVD. U noemt het een “verdeeld huis”. Voor ons is het de vrijheid waarvoor we binnen de VVD staan dat we een andere mening mogen hebben en geen eenheidsworst zijn. Overigens was de “superprovincie” een idee van het CDA in het vorige kabinet. Zoals u van mening mag veranderen, mogen wij binnen 1 één partij verschillende opvattingen hebben.

Dan de gestegen schulden van deze gemeente. Bij de verkoop van een huis in één van deze plannen nemen deze inderdaad af. Daar zit hem nu precies het probleem. Bij de industriegrond gaat dit bij deze ondernemende gemeente goed. Bij de woningen een stuk minder. De verkoop gaat niet zo snel als we wel zouden willen. Omdat hier de gemeente ondernemer is gaan spelen met de bijbehorende risico’s, plukken we daar nu ook de wrange vruchten van in de vorm van tonnen aan renteverlies en financiële risico’s voor rekening van de burger.

Als laatste de lage woonlasten. Dat is natuurlijk prachtig. Maar toen de reinigingsrechten aanzienlijk goedkoper werden, is mede door het CDA besloten dit geld niet terug te geven aan de rechthebbende burger maar te gebruiken als rechtvaardiging voor een flinke verhoging van de OZB zodat uw coalitie geld kon blijven uitgeven i.p.v. het snijden in eigen vlees. Er is dus geen geld gegeven aan de burger maar afgepakt.

Wiebe de Boer

Reactie op uitlatingen de heer Wieldraaier (CDA Bunschoten) in De Bunschoter van 23 december jl.

Meneer Wieldraaier,

Met belangstelling las ik uw citaten in De Bunschoter van 23 december jl. Ik vraag mij af waarom u toch systematisch de feiten verdraait en steeds met diezelfde oude koeien komt.

U geeft aan dat wanneer het aan het kabinet ligt er superprovincies komen. Wat u niet vertelt is dat het draagvlak onder dit voorstel al lang weg is omdat de Provincie Utrecht, Flevoland en  Noord Holland geen medewerking verlenen een ook de betrokken burgers tegen zijn. Ook de lokale en provinciale VVD zijn tegen. Dit is niet exclusief voor het CDA. De superprovincie komt er dus voorlopig niet. Het is momenteel helemaal niet aan de orde.

U geeft aan dat gemeentes met minder dan 100.000 inwoners verdwijnen als het aan Den Haag ligt. Ook dit is niet juist. Minister Plasterk heeft aangegeven dat er geen gedwongen fusies plaatsvinden. Hooguit financiële prikkels. De gemeenteraad van Bunschoten heeft unaniem (dus ook de VVD) ons bezwaar bij het ministerie kenbaar gemaakt. Dus niet alleen het CDA staat voor de zelfstandigheid van onze gemeente, ook de VVD! In plaats van gewoon tegen te zijn wil de VVD juist strijden voor een onafhankelijk Bunschoten door onze financiële zaakjes voor elkaar te hebben.

Ook geeft u aan dat kleine scholen verdwijnen. Daarmee bedoelt u de school in uw eigen Eemdijk. Op zich is dat helemaal niet zo vreemd want hele kleine scholen kosten nu eenmaal onnodig geld door de overhead die over veel minder leerlingen omgeslagen kan worden. Wat u niet vertelt is dat er, mocht het aan de orde komen, al lang een plan van de scholen zelf klaar ligt om meerdere scholen onder één bestuur te brengen waardoor Eemdijk gewoon haar school kan behouden, de kosten lager worden en de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Als laatste pronkt u met het wapenfeit dat de lasten voor de burger niet gestegen zijn tijdens uw regeerperiode. Dat klopt technisch gezien misschien wel maar wat u vergeet te vertellen is dat de OZB ruim 40% gestegen is in 4 jaar omdat uw coalitie liever de OZB verhoogde i.p.v. niet wettelijke taken af te stoten. Door een mazzeltje met de reinigingsrechten (dit is goedkoper geworden) kon u de OZB straffeloos verhogen. Bovendien zijn de schulden van deze gemeente aanzienlijk toegenomen. Het zuur komt dus nog. Wanneer het aan de VVD had gelegen waren de lasten voor de burger verlaagd door niet wettelijke taken af te stoten en de verlaging van de reinigingsrechten gewoon terug te geven aan de burgers.

Geachte heer Wieldraaier. Het wordt nu echt tijd voor nieuw argumenten.

Reactie op de spreekbuis van 20 december jl. van Wim Vreeswijk over campagne voeren met spaargeld.

U suggereert dat lokale partijen met een landelijke “broer” veel beter af zijn. U bracht mij aan het twijfelen en daarom heb ik het maar eens geverifieerd bij het bestuur. Uw verhaal raakt kant nog wal.

Van alle contributies die VVD leden uit Bunschoten aan de landelijke VVD afdragen, ontvangt de afdeling Bunschoten slechts een percentage terug. I.p.v. sponsoring door Den Haag, laten wij dus een deel achter in Den Haag. Bovendien moeten lokale bestuurders een afdracht doen. Dat kan een lokale partij ook invoeren.

Onze hele campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt uit eigen budget gefinancierd. Er komt geen Euro uit Den Haag. Elke vlag, poster, ijskrabber en sleutelhanger bestellen wij, tegen betaling, in de webshop van de landelijke VVD en betalen wij uit het afdelingsbudget. Verder laten wij zoveel mogelijk drukwerk lokaal in Bunschoten verzorgen. Ook dit gaat gewoon tegen betaling. Wij ontvangen dus geen Euro subsidie uit Den Haag! Graag beter uw huiswerk doen.

Waarom hebben we tegen het raadsvoorstel wijziging verordening winkeltijden Bunschoten gestemd

De laatste raadsvergadering voor de zomervakantie heb ik onze VVD een beetje in lastige en verwarrende positie gemanoeuvreerd. Daarom even een toelichting.

In Nederland kenden we landelijke vrijstellingen voor winkels. Dit was een set aan voorwaarden waaronder een winkel op zondag open mag. Den Haag heeft onlangs besloten deze vrijstellingen te laten vervallen en de bevoegdheid hiertoe lokaal te leggen. In de meeste plaatsen leidt dit tot een versoepeling van de regeling. Dit geldt niet voor Bunschoten. Het college deed aan de raad een voorstel om alle vrijstellingen te laten vervallen in plaats van over te nemen. Bunschoten zou dan op zondag dichtgetimmerd worden.

Dit had gevolgen voor een tweetal lokale ondernemers die van deze landelijke vrijstelling gebruik maakten. Zij zouden bij een meerderheid moeten sluiten op zondag. Het betrof 2 bedrijven die afhaalmaaltijden verzorgen.

De VVD is juist een voorstander van de mogelijkheid voor ondernemers om hierover zelf te beslissen. We realiseren ons dat hiervoor geen meerderheid zal zijn in een raad waar 16 van de 17 raadsleden zichzelf als christen beschouwen.

Er waren 2 amendementen op het voorstel. De eerste was opgesteld door de CAP en de LDP, SVP en de VVD hebben mede ondertekend. Dit amendement ging uit van een overgangsregeling voor de ondernemers. Zij mochten open blijven op zondag tot het moment dat zij het bedrijf zouden staken. Dit was voor ons een absoluut minimum wat we eruit wilden halen maar niet echt waar we als liberalen voor staan. Behalve de ondertekenaars bleek ook het CDA deze motie te steunen. Een moedig besluit. Gelukkig hadden ze een bijbeltekst gevonden die deze keuze rechtvaardigde.

Omdat wij meer ruimte wilden voor de ondernemer hebben we zelf nog een tweede amendement gemaakt. Deze stelde voor om de landelijke vrijstelling in stand te houden. Dit om vergelijkbare bedrijven de mogelijkheid te geven op zondag open te gaan op het moment dat ze daar voor kiezen. Van de VVD hoeft niemand op zondag open maar we willen ook niemand verbieden op zondag open te gaan. Daarin worden we nog wel eens verkeerd begrepen.

Ons amendement werd alleen door de SVP gesteund. Wanneer een amendement wat je indient of mede ondertekend het haalt, betekent dit een wijziging op het raadsvoorstel waar je akkoord mee gaat en dus steun je dan ook het raadsvoorstel. Wij hadden echter 2 amendementen waarvan er 1 een meerderheid had en 1 niet. We konden dus 2 kanten op. Omdat er toch een meerderheid was voor de “lichte” variant, en dus de ondernemers open konden blijven, hebben we besloten om “principieel” tegen te stemmen omdat we meer vrijheid wilden voor de ondernemers. Ons meest zwaarwegende amendement had geen meerderheid en op basis daarvan waren wij dus tegen het raadsvoorstel. We hadden overigens ook voor kunnen stemmen met een aantekening dat we eigenlijk tegen bepaalde componenten uit het voorstel waren. Dat was echter een beetje slapjes geweest.

Uiteindelijk gaf het wat verwarring in de raadzaal. De Christen Unie stemde namelijk ook tegen omdat ze het aangenomen amendement, en dus daarmee het gewijzigde voorstel, niet steunden. Zo leek het dus of de CU en wij op één lijn zaten. Peter Frans Koops van de SVP was hierdoor duidelijk van de leg. Gelukkig nam hij de juiste beslissing en stemde voor zodat hij in lijn met het door hem gesteunde amendement bleef. Wanneer het voorstel  was verworpen hadden de ondernemers als nog hun tent op zondag moeten sluiten. De CU + VVD hadden echter 7 stemmen van de 16 raadsleden die op dat moment aanwezig waren. Wanneer Peter Frans uiteindelijk ook “per ongeluk” had tegen gestemd was het 8 tegen 8 en hadden we hiervoor een nieuwe raadsvergadering moeten beleggen. Daar hebben we dus wel en risico genomen waar we ons op dat moment niet van bewust waren.

Gelukkig is het “goed”  afgelopen.

CAP reageert op mijn spreekbuisbijdrage. Mijn reactie hierop.

Onlangs publiceerde ik in De Spreekbuis in de Bunschoter een oproep aan politici niet zoveel te klagen maar ons met belangrijke zaken bezig te houden. De CAP vond het nodig om hierop in een commissievergadering terug te komen. Hieronder mijn reactie daar weer op.

Vervolg: belangrijke zaken

Enige tijd geleden schreef ik als fractievoorzitter van de VVD, in De Bunschoter, een kritische oproep aan de politiek in gemeente Bunschoten om zich vooral met belangrijke zaken bezig te houden. Kennelijk voelde de CAP zich hierin het meest aangesproken en werd bij monde van Rikkert Heinen in de Commissie Samenleving van april een reactie gegeven. In plaats van dat de politici zich afvroegen of ze inderdaad hun tijd steken in de echt belangrijke zaken werd er nu kostbare vergadertijd van onze lokale politici gebruikt voor een pleidooi van de CAP waarom ze toch met zulke belangrijke zaken bezig zouden zijn. De voorzitter (notabene van de CAP zelf) greep zelfs in door te vragen om een snelle afronding van zijn partijgenoot.

Met alleen al het simpele feit dat de politiek zich aangesproken voelde en kennelijk in de verdediging wilde, hadden we ons doel eigenlijk al bereikt. We hadden dan ook geen behoefte aan een reactie. Nu echter een maand later er alsnog verslag van wordt gedaan in De Bunschoter (met chocolade letters) wil ik toch graag even de zaken in het juiste perspectief zetten.

Allereerst heb ik mijn bijdrage bewust geen namen van personen of politieke partijen genoemd. Mijn kritiek op de lokale politiek was juist aan iedereen gericht. Toen er geluidsoverlast kwam van het evenement bij de Eemhof stelde ik mij openlijk de vraag: “wie gaat zich hier nu weer druk over maken”? Dit werd de CAP die zelfs naar het middel van schriftelijke vragen greep. Een zwaar middel in de politiek. Dit terwijl in de tussentijd het college (waarin de CAP vertegenwoordigd is) adequaat gehandeld had en het dus allemaal helemaal niet nodig was. Met 1 telefoontje aan de eigen wethouder had men zich ervan kunnen overtuigen dat het de gevraagde aandacht had van het college. Dan was er dus weer tijd over geweest voor de echt belangrijke zaken.

De heer Heinen beschuldigt de lokale VVD fractie ervan dat wij van mening zouden zijn dat Spakenburgers klagers en zeurders zouden zijn. Dit is absoluut niet het geval. Wij zijn juist van mening dat de bevolking zich juist niet snel druk maakt en als het nodig is heel goed voor zich zelf kan opkomen. De VVD heeft juist aan willen gegeven dat de politici in het algemeen de klagers en zeurders zijn. We hebben in dit verband ook wel eens de metafoor gebruikt dat men zich in de lokale politiek vooral druk maakt om losse stoeptegels. Wij van de VVD vinden juist dat “Snelherstel”  dit uitstekend oppakt.

Verder beschuldigt de heer Heinen de lokale VVD ervan dat de hele wereld crisis het gevolg is van de politiek van de VVD. Misschien mogen wij de heer Heinen er aan helpen herinneren dat de crisis er al was ruim voordat de VVD de premier mocht leveren. Ook zou ik de heer Heinen er graag aan herinneren dat juist bij het “puin” ruimen de landelijk VVD altijd haar verantwoordelijkheid heeft genomen en daarbij noodzakelijk maar impopulaire maatregelen nooit geschuwd heeft om dit land er weer bovenop te krijgen. Het is dus wel erg kort door de bocht om onze lokale VVD fractie nu alle problemen van het land (en de wereld) in de schoenen te schuiven.

De heer Heinen gaat er zijn reactie prat op dat zijn coalitie het allemaal zo geweldig doet en dat we de laagste woonlasten hebben. Wel nu meneer Heinen: ook hier in Bunschoten leven we op de pof want onze schulden en dus de te betalen rente loopt op in plaats van terug. Daar bovenop is ons weerstandsvermogen veel en veel te laag. Dit betekent dus dat het allemaal wel leuk lijkt maar we totaal geen vet op de botten hebben en bij het minste of geringste ook lokaal een flinke crisis voor onze kiezen krijgen. Dit is zeker niet de schuld van de lokale VVD maar wel een grote bedreiging voor de zelfstandigheid van deze gemeente die u en wij juist zo graag willen behouden. Dat zijn dus de belangrijke zaken waar wij het als VVD graag met u en de andere politici over willen hebben.

Daarom heeft de lokale VVD zich dan ook hard gemaakt voor een kerntakendiscussie. We gaan dus vergaderen over waar we als gemeente nog wel en niet tijd en geld in moeten steken. Wat vinden we nu echt primaire taken van het gemeentebestuur en wat niet. Het gevoelige onderwerp van de subsidies zal daarbij ook gewoon aan bod komen. Bovendien willen wij het mes in de ruim honderd kaderstellende nota’s die we in deze relatief kleine gemeente hebben. Dat is wat wij van de VVD bedoelen met het bezighouden met de echt belangrijke zaken!

Het niveau van de raadsvergadering blijft beneden peil

Donderdag 25 april jl. kwam de raad van Bunschoten weer bijeen. De agenda was dun maar de laatste tijd weerhoudt dat de partijen er niet van af en toe een flinke boom op te zetten. De VVD fractie had weliswaar een uitgebreide beschouwing over de programmarekening 2012 maar we hebben de andere onderwerpen kort en bondig afgewerkt.

Eerst onderbrak Peter Frans Koops regelmatig Henry Wieldraaier die inderdaad wel even een omwegje nam naar de standpunt bepaling. Dat is echter zijn goed recht zolang hij maar binnen de spreektijd blijft. Peter Frans Koops schroomt normaal ook niet om even uitgebreid de tijd te nemen om zijn standpunten uit de doeken te doen. Een typisch gevalletje dus van “de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet” Later verliet Peter Frans Koops onaangekondigd de vergaderzaal. Waarom weten we niet maar daardoor liet hij in ieder geval de suggestie achter dat dit was omdat hij zijn zin niet kreeg.

Wethouder nagel deed er nog een schepje boven op voor de afkorting LDP (Liberaal Democratische Partij) de woorden “Liberaal Dieptepunt” te gebruiken na een onbegrijpelijk betoog van Henk van de Mheen van de LDP. Nodig was dit natuurlijk niet maar de fractie voorzitter van de LDP werkt nu eenmaal als de spreekwoordelijke lap op de rode stier bij wethouder Nagel. De ogen van Wethouder van de Groep spuwden overigens vuur tijdens de opmerkingen van Wethouder Nagel. Dat botert dus kennelijk ook niet helemaal lekker.

Op een gegeven moment vond ik het bij de zoveelste interruptie , waarbij de vaak zeer zwakke argumenten voor de zoveelste keer herhaald werden, genoeg. We bleven voor de zoveelste keer in kringetjes draaien. Omdat we een spreektijdregeling kennen wilde ik wel eens weten hoe de diverse fracties er inmiddels voor stonden. Helaas was de applicatie waarin de spreektijden worden geregistreerd vast gelopen en kon ik geen eind maken aan het oeverloze geouwehoer.

Voor Henk van de Mheen was dit in ieder geval genoeg reden om mij, hoorbaar voor iedereen, een matennaaier te noemen. De door de leden genomen beslissing om hem uit de fractie van de VVD te zetten, zit hem kennelijk nog heel hoog.  Ik was uiteraard niet van plan hierop te reageren omdat er met die man toch niet valt de discussiëren maar kreeg onmiddellijk bijval van andere raadsleden. Dat was dan wel weer een opsteker.

Omdat hij zijn zin niet kreeg (zijn amendement kreeg geen steun van de rest van de raad) vond het het weer nodig om om een hoofdelijke oproep te vragen. Dat is zijn standaard procedure tegenwoordig. Kennelijk vindt hij het prettig om zoveel mogelijk aandacht te trekken wanneer hij weggestemd wordt.

Al met al was het weer een schandelijke vertoning. En dan vinden we het gek dat de burger niet voor de politiek te porren is en het vertrouwen verliest in de volksvertegenwoordigers. Hoe kunnen we dit patroon toch doorbreken en een professionele gemeenteraad neerzetten? In ieder geval zelf maar proberen zo professioneel mogelijk te blijven.