Reactie op de diverse publicaties in De Bunschoter van 24 januari jl.

De CAP haalt de hele wereld erbij. Dit wordt later in de media vertaalt in de wens voor vrije plakplaatsen voor posters. De VVD ziet belangrijkere onderwerpen.

Het CDA komt weer met onze zelfstandigheid. Men vergeet dat de helft van onze begroting al bestaat uit samenwerkingsverbanden. De realiteit is dus dat we anders onze taken helemaal niet meer uit kunnen voeren. Wanneer we alles zelfstandig willen doen, verworden we tot een reservaat. Het kenmerk van een reservaat is dat we door anderen in stand worden gehouden. Dat is niet wat de VVD wil.

De CU legt de schuld landelijk en schept op over de gerealiseerde bezuiniging. Wat men even vergeet is dat er voor de volgende coalitie een tekort in de begroting wordt achtergelaten van ruim €2 miljoen terwijl de kop zegt “solide financiën”.

De SGP wil graag de verbondenheid met Israël tonen. Wij hebben liever een sluitende financiële meerjarenplanning. Wij dachten de SGP hier aan onze zijde te vinden, jammer.

Van de Mheen meldt vervolgens met zijn “Trots” dat “het” allemaal de schuld is van Rutte. Inmiddels heeft Van de Mheen zich teruggetrokken. Het blijft gemakkelijk om naar anderen te wijzen.

In De Bunschoter van 27 januari gingen CAP en CDA in de aanval richting de lokale VVD. Het CDA herhaalt echter dezelfde argumenten. Zonde van het papier. De CAP laat een sociaal hart zien maar nog één keer: De VVD is niet voor of tegen openstelling van winkels en terrassen op zondag maar vindt dat de ondernemer dat zelf mag beslissen. En de burger mag zelf beslissen of deze er wel of niet naar toe gaat. Dit i.p.v. dat de betuttelende overheid die voor ons beslist. Bovendien is het een uitgangspunt van de VVD dat we een vangnet moeten hebben voor zij die het echt nodig hebben. Momenteel fungeert de overheid echter nog te vaak als hangmat i.p.v. vangnet. Dat ziet de VVD graag anders.

Verder wil het CDA meer subsidies op projectbasis. Dat lijkt ons een goed plan zolang het maar i.p.v. jaarlijkse vanzelfsprekende subsidies is.

Vertrek Henk van de Mheen uit de plaatselijke politiek

Met het vertrek van Henk van de Mheen uit de plaatselijke politiek, vertrekt er een kleurrijk persoon. Ondanks onze principiële meningsverschillen over liberalisme en een aantal andere fundamentele zaken, is Henk altijd met passie met de politiek bezig geweest. Zijn inzet en betrokkenheid met dit dorp was groot. Ik wens hem veel succes met zijn verdere carriere.

En mijn reactie weer op het bericht van de heer Wieldraaier van het CDA

Beste meneer Wieldraaier,

Hartelijk dank voor uw reactie. Fijn dat we op deze manier de degens kunnen kruisen als aanloop naar de verkiezingen. Daarom toch nog even in het kort mijn reactie.

De VVD is het met u eens dat groot niet altijd beter is. Andersom geldt echter ook. Een school met één leerling, één onderwijzer en één directeur is zeker niet efficiënt. Dit geldt ook voor een gemeente met één burger, één ambtenaar en één burgemeester. Het is zaak dat we het optimum vinden. De decentralisaties kunnen uitgelegd worden als schaalvergroting maar brengen als voordeel mee dat we zeggenschap hebben om bijvoorbeeld de jeugdzorg een lokaal gezicht te geven passend bij de eigen identiteit van deze gemeente in plaats van dat dit landelijk wordt opgelegd.

Met betrekking tot de “superprovincie” wijkt het standpunt van de lokale en de provinciale VVD inderdaad af van die van de landelijke VVD. U noemt het een “verdeeld huis”. Voor ons is het de vrijheid waarvoor we binnen de VVD staan dat we een andere mening mogen hebben en geen eenheidsworst zijn. Overigens was de “superprovincie” een idee van het CDA in het vorige kabinet. Zoals u van mening mag veranderen, mogen wij binnen 1 één partij verschillende opvattingen hebben.

Dan de gestegen schulden van deze gemeente. Bij de verkoop van een huis in één van deze plannen nemen deze inderdaad af. Daar zit hem nu precies het probleem. Bij de industriegrond gaat dit bij deze ondernemende gemeente goed. Bij de woningen een stuk minder. De verkoop gaat niet zo snel als we wel zouden willen. Omdat hier de gemeente ondernemer is gaan spelen met de bijbehorende risico’s, plukken we daar nu ook de wrange vruchten van in de vorm van tonnen aan renteverlies en financiële risico’s voor rekening van de burger.

Als laatste de lage woonlasten. Dat is natuurlijk prachtig. Maar toen de reinigingsrechten aanzienlijk goedkoper werden, is mede door het CDA besloten dit geld niet terug te geven aan de rechthebbende burger maar te gebruiken als rechtvaardiging voor een flinke verhoging van de OZB zodat uw coalitie geld kon blijven uitgeven i.p.v. het snijden in eigen vlees. Er is dus geen geld gegeven aan de burger maar afgepakt.

Wiebe de Boer

Reactie op uitlatingen de heer Wieldraaier (CDA Bunschoten) in De Bunschoter van 23 december jl.

Meneer Wieldraaier,

Met belangstelling las ik uw citaten in De Bunschoter van 23 december jl. Ik vraag mij af waarom u toch systematisch de feiten verdraait en steeds met diezelfde oude koeien komt.

U geeft aan dat wanneer het aan het kabinet ligt er superprovincies komen. Wat u niet vertelt is dat het draagvlak onder dit voorstel al lang weg is omdat de Provincie Utrecht, Flevoland en  Noord Holland geen medewerking verlenen een ook de betrokken burgers tegen zijn. Ook de lokale en provinciale VVD zijn tegen. Dit is niet exclusief voor het CDA. De superprovincie komt er dus voorlopig niet. Het is momenteel helemaal niet aan de orde.

U geeft aan dat gemeentes met minder dan 100.000 inwoners verdwijnen als het aan Den Haag ligt. Ook dit is niet juist. Minister Plasterk heeft aangegeven dat er geen gedwongen fusies plaatsvinden. Hooguit financiële prikkels. De gemeenteraad van Bunschoten heeft unaniem (dus ook de VVD) ons bezwaar bij het ministerie kenbaar gemaakt. Dus niet alleen het CDA staat voor de zelfstandigheid van onze gemeente, ook de VVD! In plaats van gewoon tegen te zijn wil de VVD juist strijden voor een onafhankelijk Bunschoten door onze financiële zaakjes voor elkaar te hebben.

Ook geeft u aan dat kleine scholen verdwijnen. Daarmee bedoelt u de school in uw eigen Eemdijk. Op zich is dat helemaal niet zo vreemd want hele kleine scholen kosten nu eenmaal onnodig geld door de overhead die over veel minder leerlingen omgeslagen kan worden. Wat u niet vertelt is dat er, mocht het aan de orde komen, al lang een plan van de scholen zelf klaar ligt om meerdere scholen onder één bestuur te brengen waardoor Eemdijk gewoon haar school kan behouden, de kosten lager worden en de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Als laatste pronkt u met het wapenfeit dat de lasten voor de burger niet gestegen zijn tijdens uw regeerperiode. Dat klopt technisch gezien misschien wel maar wat u vergeet te vertellen is dat de OZB ruim 40% gestegen is in 4 jaar omdat uw coalitie liever de OZB verhoogde i.p.v. niet wettelijke taken af te stoten. Door een mazzeltje met de reinigingsrechten (dit is goedkoper geworden) kon u de OZB straffeloos verhogen. Bovendien zijn de schulden van deze gemeente aanzienlijk toegenomen. Het zuur komt dus nog. Wanneer het aan de VVD had gelegen waren de lasten voor de burger verlaagd door niet wettelijke taken af te stoten en de verlaging van de reinigingsrechten gewoon terug te geven aan de burgers.

Geachte heer Wieldraaier. Het wordt nu echt tijd voor nieuw argumenten.

Reactie op de spreekbuis van 20 december jl. van Wim Vreeswijk over campagne voeren met spaargeld.

U suggereert dat lokale partijen met een landelijke “broer” veel beter af zijn. U bracht mij aan het twijfelen en daarom heb ik het maar eens geverifieerd bij het bestuur. Uw verhaal raakt kant nog wal.

Van alle contributies die VVD leden uit Bunschoten aan de landelijke VVD afdragen, ontvangt de afdeling Bunschoten slechts een percentage terug. I.p.v. sponsoring door Den Haag, laten wij dus een deel achter in Den Haag. Bovendien moeten lokale bestuurders een afdracht doen. Dat kan een lokale partij ook invoeren.

Onze hele campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt uit eigen budget gefinancierd. Er komt geen Euro uit Den Haag. Elke vlag, poster, ijskrabber en sleutelhanger bestellen wij, tegen betaling, in de webshop van de landelijke VVD en betalen wij uit het afdelingsbudget. Verder laten wij zoveel mogelijk drukwerk lokaal in Bunschoten verzorgen. Ook dit gaat gewoon tegen betaling. Wij ontvangen dus geen Euro subsidie uit Den Haag! Graag beter uw huiswerk doen.