Vervolg barhartigheid

Inmiddels is bekend dat Den Haag de volledige kosten zal vergoeden van de crisisopvang in onze gemeente. De gemeente Bunschoten ramt zichzelf dus op de borst over barmhartigheid terwijl er geen offer is gebracht. De kosten zijn namelijk gedekt. Elke speech of interview momenteel gaat er over. 6 Dagen opvang om ze vervolgens weer naar de volgende crisisopvang te sturen is natuurlijk geen oplossing. Wat is dat dan wel? Daar heb ik eens goed over nagedacht.

Ik trek voor het gemak maar eens een parallel met de tweede wereldoorlog. Ons land was niet meer veilig en zij die de kans kregen vluchtten naar het buitenland waar we uitstekend opgevangen zijn. Niet in kampen overigens maar bij vrijwilligers. Vanuit die landen werd samen gestreden om de bezetter van Nederland te bestrijden. Zodra het weer veilig was, ging bijna iedereen weer terug. Voor zover ik weet zijn er maar weinig Nederlanders die asiel hebben aangevraagd in andere landen.

In Syrië is het zo’n bende dat niemand meer weet wie er nu met wie strijd. Dat is de situatie waar wat aan moet gebeuren. Dat is een internationale verantwoordelijkheid die naar mijn mening voornamelijk bij de buurlanden ligt. Tot die tijd moeten de vluchtelingen zo goed mogelijk opgevangen worden. Zodra het land weer veilig is, kunnen de vluchtelingen weer terug om hun eigen land op te bouwen. Dus geen ellenlange asielprocedures maar alles gericht op opvang.

Dan houden we nog een groep asielzoekers over. Wanneer we de spelregels duidelijker maken en de hele procedure verkorten tot 14 dagen, is het hele probleem over. De bewijslast moet komen te liggen bij de asielzoeker en niet bij de staat der Nederlanden. Niet de goede papieren, dan geen asiel. Dan is er dus nauwelijks nog tijdelijk opvang nodig. Zij die niet in aanmerking komen kunnen terug en de rest kan bijna meteen doorstromen naar een woning zoals nu na jaren het geval is.

Kijk, dit verdient een ambtenaar bij NPO

http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/vipsalarissen/giel-beelen in 2008. Zijn huidige salaris wordt geschat op €300k. Er zijn ca. 10 groot verdieners bij de publieke omroep waaronder Matthijs van Nieuwkerk, Paul de leeuw, etc. Allemaal verdienen ze meer dan onze minister president.

We vinden het allemaal geweldig dat Serious Request. Het is net of de DJ’s daar geheel belangeloos aan meewerken. Er wordt ons zand in de ogen gestrooid. Ze staan daar gewoon aan hun eigen marketing te werken zodat ze het volgend salarisrondje nog meer geld kunnen vragen.

Ik vind het werkelijk schandalig dat een publieke omroep dit soort salarissen betaalt. Wanneer we ze zouden verbieden reclame te maken dan komt er niet alleen een eind aan deze valse concurrentie maar ook aan dit soort belachelijke salarissen voor overheidsfuncties.

De NPO moet zich naar mijn mening bezighouden met objectieve nieuwsprogramma’s maar zelfs dat is veel te veel gevraagd. Het is één grote linkse bende die het links praten, rechts graaien tot kunstvorm hebben verheven.

Een nieuw licht op barmhartigheid

Schermafbeelding 2015-11-14 om 10.36.30

Deze kop in De Buschoter van vrijdag 13 november jl. werpt een heel nieuw licht op de zaak van de crisis opvang in Bunschoten. Terwijl de Bunschoter bevolking zichzelf op de borst ramt over hoe barmhartig we zijn door tijdelijk vluchtelingen op te nemen, komt dus nu de aap uit de mouw. Deze barmhartigheid moet wel door de regering in Den Haag worden betaald.

Twijfel over nieuw systeem toewijzing sociale huurwoningen

IMG_3248Onlangs is grote onrust ontstaan omdat bij een appartementencomplex in Rengerswetering 1/3 van de woningen toegewezen zijn aan burgers die geen inwoner van Bunschoten zijn. Wat is er aan de hand?

Bunschoten heet met omliggende gemeentes afgesproken over te gaan naar een ander systeem van toewijzing van sociale huurwoningen. In plaats van dat alleen burgers uit de gemeente kunnen meedingen kunnen nu ook burgers uit andere gemeentes meedingen. Andersom geldt dit natuurlijk ook.

Dat klinkt een beetje zuur. Eigen inwoners kunnen daarmee achter het net vissen. De werkelijkheid is nog anders. Eerst worden namelijk woningen aan vreemdelingen toegewezen en daarna mensen met een urgentie. Pas daarna komen de “gewone” eigen inwoners aan de beurt die nu dus net zoveel kans hebben als een inwoner uit bijvoorbeeld Baarn.

De verwachting van wethouder Nagel was dat er van mensen buiten de plaats nauwelijks belangstelling zou zijn. Naar nu blijkt valt dat dus wel mee. Dat vind ik niet zo raar want we zijn natuurlijk gewoon een aantrekkelijk dorp op in te wonen en om kinderen op te voeden. Sterker nog de wachttijd is in korte tijd gestegen van ruim 3 jaar naar ruim 4 jaar.

Ik wil dit systeem niet goed praten en heb er ook moeite mee. Als lokale politicus wil ik natuurlijk dat we vooral bouwen voor onze eigen burgers. Ik wil de problematiek echter ook even in perspectief plaatsen.

Allereerst werkt het natuurlijk 2 kanten op. Gegadigden voor een woning in Amersfoort of een andere plek hebben daar ook evenveel kans. Er zijn de laatste jaren flink wat inwoners “verdwenen” naar Amersfoort. Daar hoor je ook niemand over.

Bunschoten heeft jaren geleden de ambitie gehad om te groeien naar 25.000 inwoners. Dit was er helemaal op gericht op te groeien zodat de kans het grootst dat Bunschoten de zelfstandigheid kan behouden. Daarom is flink grond aangekocht zodat Bunschoten de ambities kan waar maken. Naar nu blijkt hebben we ons daarmee in de eigen voet geschoten. Bunschoten groeit veel langzamer dan verwacht. Door de vele gronden die nu helemaal niets opleveren is de financiële situatie van Bunschoten zo slecht geworden dat we niet moeten uitsluiten dat drastisch maatregelen in de nabije toekomst noodzakelijk worden.

Inwoners van buiten Bunschoten dragen bij aan de groei van de gemeente Bunschoten (en meer geld uit Den Haag) en vergroten daarmee de kans op zelfstandigheid. Eigen inwoners ironisch genoeg niet.

Daarmee is dus een spagaat ontstaan. Bunschoten voor de inwoners van Bunschoten met een kleinere kans op zelfstandigheid of Bunschoten voor iedereen met een grotere kans op zelfstandigheid.

Daarbij vind ik het wel hypocriet dat we in dit dorp het helemaal geweldig vinden wanneer we vluchtelingen uit de hele wereld op kunnen vangen maar wanneer het om mensen uit de regio gaan die zich hier willen vestigen, schreeuwen we moord en brand.

Voor mij is één ding duidelijk geworden in deze discussie. Er is gewoon meer behoefte aan goedkope woningen voor zowel burgers uit Bunschoten als van buiten Bunschoten. Sociale huurwoningen is een vorm van bevoordeling en nivellering die voor mij niet hoeft. Waarom geen goedkope woningen voor iedereen die dat wil? Wist u trouwens dat wij na China en Noord Korea het grootste aandeel sociale huurwoningen hebben wereldwijd. Ook weer een stukje verzorgingsstaat dat op de langere termijn waarschijnlijk geen stand houdt.

Betoog kadernota 2016

Hieronder mijn betoog namens VVD Bunschoten tijdens de kadernota 2016

“Eindelijk een beetje wind in de zeilen?”

De VVD Bunschoten werkt aan een zelfstandig, vrij, veilig en welvarend Bunschoten. Een dorp waar inwoners de ruimte krijgen om op hun eigen manier invulling te geven aan hun leven, de ruimte krijgen om te ondernemen en de ruimte om zelfstandig keuzes te maken. Wij werken aan een Bunschoten met een kleine en teruggetrokken overheid met een goede financiële huishouding. Waar we mensen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheden. Een dorp waar we respectvol met elkaar omgaan en een ieders mening respecteren. Een dorp met een goed draaiende economie, de nodige werkgelegenheid en een lokale overheid die een uitstekend dienstenniveau levert aan haar inwoners.

De afgelopen jaren stonden in onze gemeente Bunschoten vooral in het teken van bezuinigen en pogingen het afgezwakte weerstandsvermogen te versterken. Daarnaast is de solvabiliteit gedaald tot een niveau van 11% en de schuldenpositie verslechterd. Het verlies van het nieuwbouwproject Zuiderzee, waar onze gemeente op de stoel van de ondernemer ging zitten, komt uit op bijna 2 miljoen euro. Het zit daarnaast, ondanks alle inspanningen, ook niet mee met de overige grondexploitaties. Tot overmaat van ramp hebben we flink moeten afboeken op bezittingen en worden we ook nog geconfronteerd met een nieuwe brandweerkazerne die ruim 3 maal duurder is dan datgene dat was begroot voor een renovatie. Het laatste waar we mee geconfronteerd zijn is dat door een aanpassing van de rekenrente in de grondexploitatie een flinke bezuiniging noodzakelijk zou zijn. Al snel duikt dan ook de vergelijking op met het omhoog klimmen tegen een berg van grind. Om bij de metafoor van het zeilen te blijven: “alle hens aan dek”. Al met al ziet het er niet zo florissant uit.

Daarom waren we extra benieuwd naar de nieuwe kadernota. Van ons mocht de schaaf er nog wel een keer overheen. De kerntakendiscussie had immers uitgewezen dat er nog voldoende keuzes te maken zijn en we op dit moment nog genoeg geld steken in zaken waar we als lokale overheid helemaal niet verantwoordelijk voor zijn. Drastische maatregelen blijven echter uit. Op het laatste moment blijkt uit de meicirculaire een flinke meevaller van 1,4 miljoen voor de komende 4 jaar. Hiermee zijn extra bezuinigingen op de algemene dienst van de baan. Net op het moment dat het lijkt dat we de wind in de zeilen krijgen, doemt de kust al weer op. In plaats van dat de meevaller gebruikt kan worden voor nieuw beleid, moeten we de meevaller op de grote hoop storten en blijft er nog een beetje over voor een paar noodzakelijkheden.

Laten we de getallen en gebeurtenissen eens langslopen in een historisch perspectief en enkele verhoudingen toevoegen. De teleurstellende grondexploitaties zijn deels te verklaren door een stagnerende woningmarkt maar daarnaast ook door politieke blunders en de risico’s die daarbij zijn genomen. Meerderheden van deze gemeenteraad hebben deze keuzes vervolgens gelegitimeerd. Uit het rekenkameronderzoek naar het plan Zuyderzee komt pijnlijk naar voren dat de stagnerende woningmarkt zeker niet alleen de oorzaak is van de grote financiële verliezen.

Op het moment dat de hele financiële wereld om ons heen in elkaar stortte is er verzuimd op tijd de waarde van onze bezittingen bij te stellen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen de accountant ons daar op wees. De crisis is dan misschien niet onze schuld maar het op tijd bijsturen wel. Uiteindelijk is ook dit gecorrigeerd maar dit bracht wel een aanzienlijke verslechtering van onze financiële kengetallen met zich mee. De tijd zal leren of de afboekingen voldoende waren. Hierover komen wij met elkaar nog uitgebreid te spreken.

Laten we de kadernota eens in perspectief plaatsen. Waar hebben we het nu eigenlijk over in de kadernota? Het pakket aan voorgesteld nieuw beleid is in 2016 €243.000,-. Dat is ongeveer 0,6% van het begrotingstotaal. Ik noemde eerder de kadernota saai. Dit betreft hier één aspect van. Voor de raad is er nauwelijks eer te behalen. Het pakket aan bezuinigingen wat we vorig jaar uit de kerntakendiscussie hebben overgehouden betreft in 2016 €345.000,- of te wel 0,9% van ons begrotingstotaal. Wat de VVD met deze getallen wil aangeven is dat het uiteindelijk allemaal een beetje manoeuvreren is op de vierkante millimeter.  We zitten hier met zijn allen wel heel interessant te doen maar in werkelijkheid hebben we nauwelijks iets te vertellen. Het overgrote deel van onze begroting ligt vast of hebben we ons overgeleverd aan samenwerkingen, deelnemingen en verbonden partijen. Die overigens van ons geld dikke ontslagvergoedingen betalen.

Vorig jaar hebben we een poging gedaan om alles eens op te schudden met onze alternatieve begroting. Door inzicht te geven in wat nu wel en niet kerntaken zijn van deze gemeente was het voor de VVD een makkie om nog één miljoen euro extra te bezuinigen en deze vervolgens te steken in extra veiligheid voor onze inwoners en het aanjagen van de economie, de motor van onze werkgelegenheid of  dit gewoon terug te geven aan onze inwoners. Daarin werden we gesterkt door de SGP met een praktisch vergelijkbare alternatieve begroting. Helaas vond de rest het wel prima zo. De VVD zou haar alternatieve begroting opnieuw in kunnen dienen. Maar zolang de verhoudingen in deze raad zijn zoals ze zijn, zal daarvoor wederom geen draagvlak zijn. Wanneer je overigens de mogelijke lastenverzwaringen uit de kerntakendiscussie zou halen, ging dit ook over minder dan 10% van onze begroting. Dus 90% van onze uitgaven zouden allemaal wettelijke noodzaak zijn. Daar twijfelen wij nog wel eens aan.

Het is ons een doorn in het oog dat de meevaller uit Den Haag meteen gebruikt wordt om bezuinigingen te schrappen. Dit is voor ons te gemakkelijk. Wij hadden graag gezien waar het college had bezuinigd wanneer de meevaller niet gekomen was om dit af te zetten tegen de mogelijkheden van nieuw beleid. Dit was juist een buitenkans om nieuw beleid te formuleren waarbij we maximaal profiteren van de zich herstellende economie. Dan hadden we eindelijk de wind in de zeilen gehad. Ruimte voor nieuwe zaken. Nu zijn we genoodzaakt het te steken in ellende uit het verleden waar we nog lang niet uit zijn. Dit is het tweede aspect waarom ik de kadernota saai noemde. Ondanks de meevaller mogen we er niet aankomen. We zien aan de horizon de wind aan komen maar vlak voordat deze er is, buigt het frontje af en gaat het aan onze neus voorbij.

Verder stelt u voor te bezuinigen op de griffie. De griffie is een belangrijk instrument voor deze raad om haar werk goed te kunnen doen. Zij helpt een gemeenteraad die over een begroting gaat van 40 miljoen euro. Een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat we hier zitten te vergaderen over meer dan 0,6% van onze begroting. Bovendien vormt de griffie, met name voor de oppositie die geen wethouders levert, een belangrijke schakel naar gemeentelijke organisatie. Een bezuiniging op de griffie is naar onze mening dan ook slecht voor de democratie. De oppositie heeft namelijk geen wethouder in de fractievergadering zitten met toegang tot alle informatie uit de gemeentelijke organisatie.

De VVD Bunschoten is een partij die verantwoordelijk om wil gaan met de financiën en het geld van onze inwoners. Een overheid moet zich richten op kerntaken en alleen doen wat echt noodzakelijk is. Belangrijke punten voor de VVD Bunschoten zijn daarom veiligheid en economie. De woninginbraken in onze gemeente zijn de afgelopen jaren fors toegenomen en onze BOA’s rapporteren daarnaast ook een toename in het aantal overlastsituaties, veiligheid is daarom een belangrijk punt om meer in te investeren. Daarnaast vinden wij het belangrijk onze gelden te investeren in de lokale economie, door bijvoorbeeld meer de economische potentie van het toerisme te benutten. Wij zien liever dat ons geld hier naartoe gaat dan hondenpoepbakken en bemoeizuchtige milieumaatregelen, wat we niet als een kerntaak van een overheid zien.

Wij hebben voldoende geld weten te vinden om meer geld te steken in veiligheid en de lokale economie zodat we naar de startlinie kunnen kruipen en straks als eerste over de lijn zijn wanneer de economie weer verder aantrekt.

Ik ben er weer!

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor een ieder die deze blog leest. Het is weer veel te lang geleden dat ik wat geschreven heb. Deels komt dat omdat ik het heel druk heb gehad met van alles en nog wat maar deels ook omdat de samenwerking in de gemeenteraad momenteel op een dusdanig goed niveau ligt dat ik relatief weinig te “zeiken” heb.

De nieuwe raad is een enorme verbetering. Net als in de landelijke politiek blijken er dynamische meerderheden mogelijk. Zo hebben we al een aantal dingen bereikt. Na de verkiezingen met een machtsblok van CU en CDA was ik bang dat we er niet meer aan te pas zouden komen. Het tegendeel is echter waar.

Wellicht verrassend is ook dat vooral goede zaken kunnen doen met de SGP. Er is op het politieke vlak een vertrouwensband ontstaan waardoor we in een open sfeer zaken kunnen bespreken en gezamenlijk kunnen kijken of we een meerderheid kunnen vormen. De SGP is in die zin een enorm betrouwbare partner gebleken al zijn we het natuurlijk niet altijd helemaal met elkaar eens. Mijn dank gaat uit naar Jan Bert Heinen voor het vertrouwen.

Ook de Christen Unie hebben we een aantal keren gevonden. Ondanks dat ze verreweg de grootste partij zijn, staan ze gewoon open voor redelijke argumenten en schromen er ook niet voor om een afwijkend standpunt in de nemen van het CDA. Dat stel ik bijzonder op prijs en ze hebben mij op dit vlak dan ook positief verrast.

Met het CDA botert het wat minder. Met name de CDA wethouder, Nagel, lijkt zijn pijlen altijd op ons te richten. Waarom begrijp ik niet zo goed. Misschien tijd voor een goed gesprek. Misschien is dat een mooi voornemen voor 2015.

Toch gebeuren er nog vreemde dingen. Een pluktuin blijkt niet mogelijk terwijl een heel woonzorgcomplex er tussen neus en lippen doorheen wordt geloodst. Voor het ophalen van ons huisvuil (enkele tonnen in Euro’s per jaar) is kennelijk geen aanbesteding noodzakelijk en de kunstgrasvelden zijn in dit dorp niet aan te slepen.

Al met al heb ik toch mijn plezier terug gevonden in de politiek. Ik ben natuurlijk een “no-nonsense” politicus. Het gaat mij niet om het spel maar om de knikker. En dat valt als oppositie partij natuurlijk niet altijd mee. Met de knikkers bedoel ik dan natuurlijk het belang voor het dorp en onze burgers. Zelf krijg ik er de beloning voor van een krantenwijk maar dan zonder de de fooi aan het einde van het jaar. Al moet ik stiekum bekennen dat het spel me ook steeds beter af gaat.

Met Rick, Jan en Els vormen we de basis van de fractie. Otto en Jannie vormen ons klankbord. Het is in de praktijk een prima team gebleken. Ik hoop dat we hiermee de basis gelegd hebben voor een verdere groei. Met name Rick werkt hard aan onze PR. Fijn om zo’n jonge gast erbij te hebben. Ik voel me ook meteen 10 jaar jonger. Ik denk dat Rick de potentie heeft om het landelijk ver te gaan schoppen.

Zijn er dan geen zorgen? Natuurlijk zijn die er. Ik ben zeer pessimistisch over de toekomst van de politiek en onze democratie. De opkomst van de verkiezingen is over het algemeen veel te laag. Hoe kun je nu spreken van een democratie wanneer de burger het vertrouwen aan het verliezen is in de politiek? Dit trek ik mijzelf bijzonder aan.

Het is niet zo gek dat de burger het vertrouwen aan het verliezen is. Steeds meer (semi) overheidsdienaren blijken alleen zichzelf te verrijken. De overheid betaalt afkoopsommen bij het beëindigen van een dienstverband waar de commerciële bedrijven zich voor zouden schamen. Nog steeds worden baantjes bij de overheid verdeeld onder politici die niet gepresteerd hebben. Europa is een tijdbom en een bodemloze put. De crisis wordt te weinig aan gedaan. “Buitenlanders” nemen zelfs onze onderwereld over. Ambulance broeders slaan we gewoon in elkaar. Onze bejaarden hebben pyjama dagen. Zo kan ik nog wel even door gaan. Het is allemaal pappen en nat houden. Ook in onze landelijke coalitie is het steeds weer uitruilen.

Hoe komen we hier uit? Naar mijn mening door een zeer kritische houding naar Europa. Waar de verkwisting in Nederland gaat over miljoenen gaat het in Europa over miljarden. Flikker corrupte landen die zich aan geen enkele regel willen houden er gewoon uit. We moeten gewoon “nee” durven te zeggen. Zo gooien ons er echt niet zo maar uit. Verder moet werken beloond worden. Dat betekent niet natuurlijk niet dat we de zwakkeren in de stront laten zakken maar daar zit nog wel een hoop tussen. Ontwikkelingshulp is een bodemloze put. Besteed het aan Nederlandse ondernemers die daar een business op willen bouwen.

Geef mensen weer eigen verantwoordelijkheid en laten we omzien naar elkaar. Beloon creativiteit en bestraf misbruik. Hoe vaak gebeurt het niet dat iemand al een jaar dood in zijn stoel blijkt te zitten zonder dat iemand dit heeft gemerkt? Noemen we dat beschaving? Zelfs als niet-christen schaam ik mij hiervoor!

Stop met de Dagobert Duck tax. Vergeet niet dat dit vaak ondernemers zijn die tientallen, honderden of duizenden mensen aan het werk houden en meer doen voor werknemers dan een vakbond. We moeten juist meer van dit soort mensen hebben. Ze verdienen schandalig veel maar wat denk je dat deze ondernemers uiteindelijk aan belasting betalen?  Eerst de vennootschapsbelasting, dan nog eens de inkomstenbelasting van 52% en vervolgens nog 21% BTW. Daar houden ze een heel leger van uitkeringsgerechtigden van in leven.

En wat ga ik zelf doen? Heel simpel. Keihard werken aan een betere wereld! Verder hoop ik dat alle klagende burgers zich aansluiten bij een politieke partij en helpen om deze wereld inderdaad te verbeteren. De één doet vrijwilligerswerk, dan ander mantelzorg maar de rest moet zich gewoon op een ander manier inzetten. Binnen de VVD hebben we nog ruimte genoeg voor kanjers!

Analyse gemeenteraadsverkiezingen Bunschoten 2014

Na 2 dagen heb ik eindelijk de tijd gehad om mijn gedachten op een rijtje te zetten. Welke conclusies kan ik trekken uit de uitslag van de verkiezingen en waarom is de uitslag zoals die is.

Allereerst de trends. De confessionele partijen hebben nu 16 van de 19 stemmen tegen 14 van de 17 in 2010. Dat is tegen de ontkerkelijking in het dorp in. Hieruit trek ik toch de conclusie dat ook nu de burgers die zijn gaan stemmen geen afspiegeling zijn van de bevolking.

Verder kun je concluderen dat “landelijke” partijen relatief het meeste gewonnen hebben. Misschien hebben de “lokalen” iets zich iets te hard afgezet tegen de landelijke partijen.

Door de terugkeer van de SGP is religie weer heel belangrijk geworden. Partijen rollen over elkaar heen om maar aan te tonen dat ze een zeer christelijke partij. Inmiddels is bekend dat ook in de kerken nadrukkelijk geadviseerd is christelijk te stemmen. Dit met de niet representatieve opkomst verklaart de confessionele overmacht.

Verrassend is de groei van de Christen Unie. De verwachting was dat ze “last” zouden hebben van de terugkeer van de SGP. Dit komt echter deels door het feit dat we nu 19 raadsleden hebben en er een nieuwe manier is van de restzetelverdeling. Wanneer we dezelfde methode zouden hanteren als in 2010, zou de restzetel naar de SVP zijn gegaan en was de Christen Unie op 7 blijven steken. Waarom is de Christen Unie dan gestegen? Ik denk dat dit komt omdat voor velen de SGP toch net even te ver gaat en burgers in een reactie hierop Christen Unie zijn gaan stemmen.

Wat is het CDA dan overkomen? Zoals uitstekend door Rick Beukers verwoord heeft het CDA gekozen voor bangmakerij. Aanplakbiljetten met Amersfoort erop, nadruk in de campagne op het gevaar dat we de zelfstandigheid gaan verliezen, etc. Dit samen met het feit dat het CDA de afgelopen 4 jaar alleen maar “vreemden” in de raad had, is naar mijn mening de reden van het verlies.

Dan de SGP. Knap gedaan. Zij zijn met 2 zetels in de raad gekomen. Enerzijds komt dit door de uitstekende “pers” van de landelijke SGP maar ik vermoed ook dat een deel van de bevolking van Bunschoten van mening is dat de dominee het voor het zeggen moet hebben in de politiek. Ik moet ook zeggen dat ze een uitstekende campagne hebben gevoerd.

Dan de CAP. Meer dan gehalveerd en nu kleiner dat de VVD. Dat zag niemand aankomen. Ik denk dat het komt omdat er iets te agressief campagne is gevoerd. Teveel “tweets” e.d. Bovendien lukte het de CAP niet om in de campagne los te komen van Rita als wethouder i.p.v. Rita als lijsttrekker. Andere oorzaken kunnen zijn het voortdurende gezever over de biogascentrale of een raadslid wat gestreden heeft om een verdieping van het plan Zuyderzee te krijgen terwijl hij er zelf op uitkijkt. Ook de ruzie met de Chiristen Unie en het “gedoe” met Wim de Jong zal niet geholpen hebben.

De SVP had ik meer stemmen toebedeeld. De boodschap van de SVP “bekt’ gemakkelijk en landelijk doet de PVV het goed. Ze zijn wel gestegen maar niet zo hard als verwacht.

Dan de VVD zelf. Ondanks dat Henk van de Mheen ervan uit ging dat we niet terug zouden komen, hebben we 300 zetel gewonnen. Laten we dat niet vergeten. Dit is volkomen tegen de landelijke trends in en vraagt dus om een verklaring.

Als reden kan ik in ieder geval niet aandragen dat we een mega campagne budget hadden. Om alles even in perspectief te plaatsen: wij hadden 12% van het budget dat bijvoorbeeld de CAP tot haar beschikking had. Een factor 8 dus. Ik denk dat de Christen Unie en de SGP nog meer in de kas hadden.

Ik zie een aantal redenen. Allereerst hebben we met Rick een geweldige vent binnen gehaald die in staat is geweest een flink stuk van de jeugd aan zich te binden. Bovendien was Rick de eerste “echte” Spakenburger op de lijst. Hij had dan ook flink wat voorkeursstemmen op zijn naam. Hijzelf had overigens op mij gestemd. Dat stel ik zeer op prijs.

Wat denk ik ook mee speelt is het feit dat de VVD eigenlijk het enige serieuze alternatief is wanneer je niet op een christelijke partij wilt stemmen.

Zelf ben ik helemaal klaar met het campagne voeren. Ik ben niet echt een “debater” en wil nu even rusten en daarna gewoon weer aan het werk. Lekker met de politiek bezig zijn en een liberaal geluid laten horen.

Reactie op de diverse publicaties in De Bunschoter van 24 januari jl.

De CAP haalt de hele wereld erbij. Dit wordt later in de media vertaalt in de wens voor vrije plakplaatsen voor posters. De VVD ziet belangrijkere onderwerpen.

Het CDA komt weer met onze zelfstandigheid. Men vergeet dat de helft van onze begroting al bestaat uit samenwerkingsverbanden. De realiteit is dus dat we anders onze taken helemaal niet meer uit kunnen voeren. Wanneer we alles zelfstandig willen doen, verworden we tot een reservaat. Het kenmerk van een reservaat is dat we door anderen in stand worden gehouden. Dat is niet wat de VVD wil.

De CU legt de schuld landelijk en schept op over de gerealiseerde bezuiniging. Wat men even vergeet is dat er voor de volgende coalitie een tekort in de begroting wordt achtergelaten van ruim €2 miljoen terwijl de kop zegt “solide financiën”.

De SGP wil graag de verbondenheid met Israël tonen. Wij hebben liever een sluitende financiële meerjarenplanning. Wij dachten de SGP hier aan onze zijde te vinden, jammer.

Van de Mheen meldt vervolgens met zijn “Trots” dat “het” allemaal de schuld is van Rutte. Inmiddels heeft Van de Mheen zich teruggetrokken. Het blijft gemakkelijk om naar anderen te wijzen.

In De Bunschoter van 27 januari gingen CAP en CDA in de aanval richting de lokale VVD. Het CDA herhaalt echter dezelfde argumenten. Zonde van het papier. De CAP laat een sociaal hart zien maar nog één keer: De VVD is niet voor of tegen openstelling van winkels en terrassen op zondag maar vindt dat de ondernemer dat zelf mag beslissen. En de burger mag zelf beslissen of deze er wel of niet naar toe gaat. Dit i.p.v. dat de betuttelende overheid die voor ons beslist. Bovendien is het een uitgangspunt van de VVD dat we een vangnet moeten hebben voor zij die het echt nodig hebben. Momenteel fungeert de overheid echter nog te vaak als hangmat i.p.v. vangnet. Dat ziet de VVD graag anders.

Verder wil het CDA meer subsidies op projectbasis. Dat lijkt ons een goed plan zolang het maar i.p.v. jaarlijkse vanzelfsprekende subsidies is.